Provozní řád Lidičkové

Provozní řád Lidičkové

 

 PROVOZNÍ ŘÁD 

adaptačního kroužku Miniškolka Lidičkové

 

 

1.    Údaje o zařízení 

 

Adresa:                       10. června 1942 č. p. 161, 273 54 Lidice

                                   

Provozovatel:              Mateřské centrum Lidičky, z. s.                                                        

 

Telefon :                      605 806 074 MC Lidičky, z. s. – Stanislava Koščová, vedoucí spolku

739 888 093 MC Lidičky, z. s. – lektorka kroužku (chůva), telefon přímo v miniškolce

 

E-mailová adresa :      info@mclidicky.cz

                                   

 

www adresa:              www.mclidicky.cz

                                   

 

IČO:                             22906240

 

 

Odpovědná osoba :   Bc. Stanislava Koščová, vedoucí spolku

 

Kapacita kroužku:                   stanovená kapacita: max. 8 dětí

 

Zahájení provozu kroužku:     1. 9. 2023

Provozní doba:                       po + stř + pá  8:00 – 12:00 hodin 

 

Zaměstnanci:

Zkušená chůva s mnohaletou praxí.

 

 

Provozní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v adaptačním kroužku a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky zařízení (chůvami). 

 

 

 

 

 

  1. Přijímání dětí do adaptačního kroužku

 

Do kroužku jsou zpravidla přijímány děti od 2 do 4 let věku na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů. 

Přijímání dětí do kroužku probíhá i v průběhu školního roku dle aktuální volné kapacity kroužku.

Děti, které byly do kroužku přijaty, by ho měly navštěvovat pravidelně.

 

 

  1. Provoz adaptačního kroužku

 

1. Provoz kroužku je stanoven na pondělí, středu a pátek vždy v čase od 8:00 do 12:00 hodin 

 

2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě chůvě. Děti je dobré přivést do 8:30 hodin, aby se příliš nenarušoval program dne. Od 8:30 hodin už probíhá dopolední program. 

3. Při odchodu je nutno si dítě vyzvednout s dostatečným časovým předstihem (doporučujeme 
v 11:50 hod.) 

 

4. Odchod dětí z MC Lidičky v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v přihlášce pro dítě (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti – teta, babička aj.). Nezletilým a jiným osobám (např. sourozencům, známým…) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.

 

5. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v prostorech MC Lidičky. 

 

6. Provoz kroužku může být neočekávaně omezen – např. z důvodu nemoci personálu, z důvodu vypnutí elektrického proudu, topení či vody atd. Informaci o omezení, přerušení provozu v tomto případě zveřejní provozovatel kroužku neprodleně.

 

7. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa – předem, pokud není známa – neprodleně, včas telefonicky nahlásit a omluvit.

 

  1. Zdravotní péče a bezpečnost 

 

1. Za bezpečnost dětí v adaptačním kroužku odpovídají v plné míře zaměstnanci zařízení a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

 

2. Při prvním vstupu do kroužku má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče mohou s chůvou dohodnout na nejvhodnějším postupu. 

 

3. Do adaptačního kroužku mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, vši – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na chůvy. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte chůvě sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned chůvě (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví. 

 

4. Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištění výskytu vší u dítěte v adaptačním kroužku jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout. 

 

5. V případě úrazu je chůva povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. 

 

6. Pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad dětmi v adaptačním kroužku po celou dobu provozu. 

 

7. Chůvy nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí uvnitř i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází. 

 

8. V celém objektu Mateřského centra Lidičky je zákaz kouření.

 

9. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (bačkory, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky, tričko, apod. pro pobyt uvnitř). Každé dítě musí mít jiné oblečení dovnitř a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně ve skříňkách (boxech) označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Dětem, které ještě nosí pleny, rodiče přinesou dostatek náhradních plen a vlhčené ubrousky. 

 

  1. Úplata za adaptační kroužek

 

1. Za výchovu, vzdělávání a péči v adaptačním kroužku platí zákonní zástupci úplatu, která činí 

350,- Kč/ 1 návštěva dítěte. Přičemž pevná rezervační částka 100 Kč splatná i v případě absence dítěte.

 

2. Úplata je účtovaná 1x/měsíc zpětně za reálně odchozenou docházku a splatná nejpozději k 10. dni následujícího měsíce. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 10. dne placeného měsíce na číslo účtu 2500122572/2010. Variabilním symbolem je číslo přidělené dítěti. 

 

3. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do adaptačního kroužku. 

 

  1. Stravování

 

Stravování dětí je zajištěno rodiči.

Rodiče připraví svému dítěti na každý den jeho pobytu v adaptačním kroužku svačinu a lahvičku s pitím. Pití chůva doplní dle potřeby. Doplňujeme vodu, šťávu nebo čaj.

 

  1. Další práva a povinnosti rodičů 

 

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy, vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na informační nástěnce adaptačního kroužku. Kontakt rodičů s chůvami je umožněn denně při předávání dětí. 

 

2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc v záležitostech, které se týkají výchovy a vzdělávání dětí. 

 

3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se výchovy a vzdělávání svých dětí a péče o své děti.

 

4. Rodiče jsou povinni informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy, vzdělávání a péče o dítě v adaptačním kroužku. 

 

5. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce. 

 

6. Pokud bude rodič porušovat Provozní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz adaptačního kroužku (např. vyzvedávat dítě  po ukončení provozu, prodlení plateb), může být docházka dítěte do adaptačního kroužku ukončena.

 

7. Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se týká pobytu jejich dítěte v adaptačním kroužku nespokojeni, oznámí to provozovateli adaptačního kroužku, který záležitost projedná. 

 

8. Rodiče sami vyzvedávají dítě z MC Lidičky. Pokud tak nemohou učinit, předá chůva dítě osobě, která je napsaná na formuláři – v přihlášce. Popřípadě napíší lístek se jménem osoby, na kterém je napsáno jméno pověřené osoby, datum narození pověřené osoby, vztah k dítěti, datum ke dni převzetí dítěte z MC Lidičky a podpis zákonného zástupce. 

 

9. Pokud dítě nebude vyzvednuto z MC Lidičky po skončení provozní doby tj. do 12:00 hod., chůva, která má v té době dítě v péči, telefonicky zkontaktuje rodiče. V případě, že není možno se dovolat, musí postupovat podle zákona. Tj. dítě nesmí být chůvou ani nikým jiným odvedeno mimo budovu MC Lidičky. V takovém případě je chůva nebo jiný dozor povinen uvědomit sociální odbor a následně policii a za jejich asistence se dítě dopraví do nejbližšího dětského zařízení s celodenní péčí. Pokud bude učiněno jinak, přebírá ten, kdo dítě odvede z MC Lidičky bez písemného souhlasu rodičů, právní odpovědnost za dítě se všemi důsledky (úraz, nakažlivá nemoc, apod.)

 

 

Orientační náplň dne dětí v adaptačním kroužku

 

8:00 – 8:30                 příchod dětí do MC, předání dětí pečovatelce, volná hra

8:30 – 8:45                 přivítání dětí, ranní kruh

8:45 – 9:30                 hudební, výtvarné, pohybové aktivity – řízená činnost

9:30 – 10:00               hygiena, svačina, příprava na další aktivity (venku/uvnitř – dle počasí)

10:00 – 11:00             venkovní aktivity – malý park, hřiště, procházka

                                   vnitřní aktivity – volná hra v centru, další řízená činnost

11:00 – 11:15             svlékání, hygiena, pití

11:15 – 11:45             pohádka, volná hra

11:45– 12:00              vyzvedávání dětí, předání dětí rodičům

 

 

  1. Pobyt venku

 

S dětmi navštěvujeme dostupná hřiště v obci (oplocené dětské hřiště v ulici Josefa Stříbrného vybavené herními prvky a pískovištěm, fotbalové hřiště a jemu přilehlé dětské hřiště), parky (na návsi, Růžový park) a podnikáme procházky do blízkého okolí obce.

Chůvy zajišťují sportovní činnost dětí, kontrolují spontánní činnost dětí.

Při pobytu venku je zajištěn pitný režim pro děti.

 

 

  1. Úklid

 

V prostorách MC Lidičky je prováděn běžný denní úklid, velký úklid jedenkrát měsíčně a generální úklid nejméně dvakrát ročně. 

K čištění je používán dezinfekční prostředek určený pro čištění v potravinářském zařízení, který se vždy po 3 měsících mění, aby nedocházelo k jeho rezistenci. Úklid provádí personál MC Lidičky.