Stanovy spolku

Stanovy spolku MC Lidičky

Mateřské centrum Lidičky, z. s.

Stanovy spolku

Článek I.

Název a sídlo

Mateřské centrum Lidičky, z. s. (dále jen „spolek“) je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., a sídlí v Lidicích.

Článek II.

Účel spolku

Posláním spolku je aktivní zapojování rodin do života v komunitě, návrat k tradicím, sociální inkluze, pomoc rodičům při návratu na trh práce, stavět svoji činnost na principu svépomocných skupin a primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti.

Článek III.

Předmět činnosti

1.   K podpoře svého poslání dle čl. II spolek provozuje zejména tyto činnosti:

a)     organizuje akce pro veřejnost,

b)     podílí se na obnově a udržování tradic v obci,

c)     spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce,

d)     nabízí vzdělávací programy pro děti batolecího, předškolního a mladšího školního věku, rodiče i prarodiče,

e)     zajišťuje péči o děti bez přítomnosti rodičů,

f)      poskytuje službu péče o děti v dětské skupině,

g)     poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny,

h)     vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost,

i)      podporuje princip svépomoci.

2.     K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Článek IV.

Členství ve spolku

1.     Členství ve spolku je řádné, či čestné

2.     O přijetí řádného člena rozhoduje výbor spolku, souhlas s přijetím člena stvrzují svým podpisem na členské přihlášce alespoň dva členové výboru.

3.     Řádným členem spolku může být každá fyzická osoba, která:

a)     souhlasí s těmito stanovami,

b)     je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání,

c)     projeví aktivní zájem o práci ve spolku,

d)     podepíše členskou přihlášku,

e)     zaplatí členský příspěvek,

f)      bere na vědomí práva člena, jakožto i povinnosti člena, které se zavazuje dodržovat.

4.     Řádné členství vzniká přijetím členské přihlášky výborem a zaplacením členského příspěvku. Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

5.     Řádné členství zaniká:

a)     úmrtím člena,

b)     dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku,

c)     dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení včetně uvedení důvodu vyloučení (např. poškození dobrého jména spolku, zneužití majetku spolku, zatajení důležitých skutečností týkajících se spolku atp.),

d)     pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na hrozící zánik členství byl ve výzvě výslovně upozorněn.

6.     Čestným členem spolku může být každá fyzická osoba, která se významným způsobem zaslouží o rozvoj spolku. Čestné členství může být uděleno a odňato na základě rozhodnutí výboru. Čestný člen nemá hlasovací právo na členské schůzi a nemá povinnost hradit členské příspěvky.

7.     Čestné členství zaniká:

a)     tím, že se čestný člen tohoto typu členství vzdá,

b)     rozhodnutím výboru a to v případě, že člen provádí činnost, která je v hrubém rozporu s posláním, cíli a aktivitami sdružení, či poškozuje dobré jméno spolku.

8.     Výši členského příspěvku navrhuje a schvaluje výbor. Splatnost členského příspěvku je určena vnitřním předpisem.

Článek V.

Práva a povinnosti členů

1.     Členové mají právo:

a)     účastnit se členské schůze,

b)     volit a být voleni do orgánů spolku (pouze řádní členové),

c)     obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich realizaci,

d)     užívat služeb spolku za podmínek stanovených výborem,

e)     být informováni o činnosti spolku.

2.     Členové mají povinnost:

a)     dodržovat stanovy spolku,

b)     aktivně se podílet na činnostech směřujících k naplnění účelu spolku,

c)     svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d)     platit členské příspěvky (pouze řádní členové),

e)     chránit majetek spolku.

Článek VI.

Orgány spolku

1.     Orgány spolku jsou: členská schůze, výbor a kontrolní komise.


2.     Členská schůze:

a)     Je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o věcech, které se týkají spolku.

b)     Schází se nejméně jedenkrát za dva roky. Výbor svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.

c)     Pozvánku na členskou schůzi rozesílá člen výboru všem členům spolku nejméně 14 dnů před konáním zasedání.

d)     Členská schůze je usnášení schopná za účasti nejméně dvou třetin členů spolku. Zjistí-li se při zahájení schůze, že není splněna tato podmínka, předsedající svolá novou členskou schůzi. Ta se koná nejdříve za 1 hodinu a je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně polovina členů spolku.

e)     Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas člena výboru.

f)      O zařazení záležitosti, která nebyla přidána do pořadu zasedání při jeho ohlášení v pozvánce, může rozhodnout členská schůze hned po zahájení zasedání odsouhlasením nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

g)     Výbor zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 30 dní po konání schůze v sídle spolku.

3.     Výbor:

a)     Je výkonným orgánem spolku, je volen členskou schůzí na dobu dvou let a v této době odpovídá za činnost a plnění cílů spolku.

b)     Výbor má nejméně 3 a nejvíce 5 členů. Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo odnětím mandátu člena výboru členskou schůzí. Člen výboru může být opětovně zvolen.

c)     Výbor zejména:

·       koordinuje činnost spolku,

·       svolává členskou schůzi,

·       zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

·       rozhoduje o přijetí nového člena spolku, je oprávněn zrušit řádné členství z důvodů uvedených v Článku IV, bod 7b,

·       stanovuje výši členských příspěvků a způsob jejich placení,

·       navrhuje vnitřní předpisy spolku,

·       navrhuje změnu stanov spolku,

·       předkládá návrhy na činnost na období do další členské schůze,

·       předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku,

·       vypracovává rozpočet pro příslušný kalendářní rok,

·       schvaluje zásady hospodaření spolku,

·       schvaluje znění smluv mezi spolkem a jinými subjekty.

d)     Výbor zvolí předsedu a hospodáře. Předseda zastupuje spolek navenek. Předsedu může na základě písemného zmocnění zastoupit jiný člen výboru.

e)     K zajištění činnosti spolku může výbor pověřit i osoby, které nejsou členy spolku.

f)      Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů má předseda právo rozhodujícího hlasu. 

g)     V průběhu volebního období může člen výboru odstoupit z funkce. Odstoupení musí být vyhotoveno v písemné formě a musí být doručeno výboru. Rozhodnou-li se odstoupit všichni členové výboru, jsou povinni svolat mimořádnou členskou schůzi, kde své odstoupení předloží. Odstupující člen výboru je povinen vykonávat svou funkci do doby, než bude na jeho místo zvolena jiná osoba, nejdéle však po dobu 60 kalendářních dnů od doručení rezignace výboru. Pokud odstupuje celý výbor, jsou jeho členové povinni vykonávat své funkce až do zvolení nového výboru. Nebude-li nový výbor zvolen do 90 dnů, zanikne spolek uplynutím devadesátého dne od členské schůze, kde nový výbor nebyl zvolen.


4.     Kontrolní komise:

a)     Je nezávislým kontrolním orgánem, který provádí kontrolu hospodaření sdružení alespoň jednou za rok. Výsledky uvádí ve zprávě, kterou předkládá výboru a následně členské schůzi. Musí mít nejméně tři členy a je volena členskou schůzí.

b)     Funkční období kontrolní komise je dvouleté.

c)     Člen kontrolní komise nemůže být současně členem výboru. Její zástupce je oprávněn se účastnit jednání výboru.

Článek VII.

Majetek spolku

1.     Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky. Majetek je využíván zejména k zajištění poslání a cílů spolku a je s ním nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. 

2.     Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví výbor, uloženy v pokladně sdružení, ostatní pak podle potřeby na samostatném účtu u peněžního ústavu. Podpisové právo k tomuto účtu má předseda a hospodář. 

3.     Nakládání s majetkem, který vnese do spolku jeho člen (spolku ho zapůjčí), je upraveno vnitřním předpisem.

Článek VIII.

Dobrovolné zrušení spolku

1.     Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech členů spolku.

2.     O likvidačním zůstatku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou.

 

 

 

V Lidicích dne 14. května 2015